Poradnik Inwestora

Baza wiedzy mądrego inwestora

Projekt budowlany to dokument formalny, przedstawiający rozwiązanie projektowe planowanej inwestycji, stanowiący podstawę uzyskania opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę. Jego zakres jest określony przez Rozporządzenie Ministra

Projekt wykonawczy, będący podstawowym składnikiem tzw. Dokumentacji projektowej (wykonawczej), stanowiący uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym. Służy on do wyboru wykonawcy robót, wykonania robót budowlanych. Kontroli ich jakości oraz odbioru zrealizowanych obiektów. Zakres projektu wykonawczego określony jest w przepisach tylko w odniesieniu do inwestycji realizowanych ze środków publicznych

Celem publicznym jest:

 • Budowa dróg
 • Budowa szkół publicznych i państwowych szkół wyższych
 • Przeznaczenie pod zalanie sztucznego zbiornika wodnego
 • Budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokurator
 • Budowa obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i obiektów sportowych
 • Ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej
 • Ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody

Należy się starać o decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeśli dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a inwestor realizuje na danym terenie inwestycję celu publicznego. Należy również uzyskać taką decyzję, w przypadku budowania sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, telekomunikacyjnej oraz elektroenergetycznej.

Urząd ocenia merytorycznie wniosek oraz zebrane uzgodnienia, uwagi, zastrzeżenia. Jeżeli z analizy zebranych dokumentów wynika, że można realizować inwestycję, to Urząd wydaje decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna, jeżeli żadna ze stron nie wniesie odwołania w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji albo publicznego ogłoszenia decyzji.

Pozwolenie na budowę jest dokumentem urzędowym wydanym przez właściwy organ administracyjny, który uprawnia wnioskodawcę do rozpoczęcia i prowadzenia budowy lub dokonania robót budowlanych. Bez niniejszego pozwolenia nie jest możliwe rozpoczęcie budowy.

Warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę jest złożenie wniosku w sprawie wydania powyższej decyzji. Składając wniosek należy pamiętać o obligatoryjnych warunkach, których brak jest jednoznaczny z odmową pozwolenia na budowę. Jednym z takich warunków jest np. załączenie określonych załączników, które wynikają z ustawy Prawo Budowlane

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015 art. 2 ust. 22)

odnawialne źródło energii – odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów;

Obecnie ( II kw. 2020r.) w Polsce najwięcej energii elektrycznej wytwarzanej jest w instalacjach OZE wykorzystujących do produkcji energię (w nawiasie podano moc zainstalowaną):

 • wiatru (6039,9 MW)
 • biomasy (1508,0 MW)
 • wody (973,9 MW)
 • słońca (708,0 MW)
 • biogazu (245,2 MW)